کیر تو چشم های ناز سالار و قلب مهربونش

October 4, 2008 at 10:07 pm (Uncategorized)

داستان فرح و شمر .

روزی روزگاری در تورنتو , زنی بند انداز بود که برای پول موادش کون بچه اش را هوا میکرد و گویا شمر هم از بکن های این سالار بوده است

Advertisements

Permalink Leave a Comment